Bëhuni pjesë e programit “Mbështetje për Bizneset e Vogla të Grave”!

Jeni femër e moshës 18-65 vjeç nga Kamza? Keni ëndërruar gjithmonë të kishit biznesin tuaj? Keni kaluar një jetë plot vështirësi dhe shpeshherë jeni ndjerë pa mbështetje? Por ndjeni se keni plot energji dhe jeni e gatshme të hapni biznesin tuaj? Jeni gati të përkushtoni kohën tuaj për një program për zhvillimin e aftësive sipërmarrëse dhe kompetencave te biznesit?

Nëse po, ju mund të aplikoni tek programi “Mbështetje për Bizneset e Vogla të Grave” në Kamëz.

“Mbështetje për Bizneset e Vogla të Grave”, është pa pagesë dhe mbështetet nga projekti i USAID për Planifikimin dhe Qeverisjen Vendore (PLGP)/ Gratë, Paqja dhe siguria, në bashkëpunim me Bashkinë Kamëz, dhe zbatohet nga Balance. Ky program synon fuqizimin ekonomik të 25-30 grave të pa favorizuara dhe do i ndihmojë gratë pjesëmarrëse të mësojnë aftësitë sipërmarrëse përmes një trajnimi të orientuar drejt veprimit. Gjatë programit do të ofrohet trajnim dhe këshillim për gratë duke i pajisur ato me instrumentet e nevojshëm për ta sjellë idenë e biznesit në jetë.

Trajnimi dhe këshillimi do të ofrohen në Kamëz, prej muajit Shkurt deri në muajin Maj 2020. Aplikoni, dhe dorëzoni formën e aplikimit para datës 25 Janar 2020 pranë zyrave të ndihmës ekonomike dhe shërbimeve sociale të Bashkisë Kamëz si dhe pranë Njësisë Administrative.

 

Kontakt:

Bashkia Kamëz: Tanita Duro / E-mail: tanita.duro@kamza.gov.al
Balance: Jetona Myteveli / E-mail: jmyteveli@yahoo.com

Konferenca përmbyllëse e Projektit PLGP

Fuqizimi Ekonomik i Grave

Krijimi i një qasjeje me bazë nga poshtë me mbështetjen e bashkive Në vitin 2019, Projekti i USAID-it nisi të fokusohej në një nga bazat e […]

Për bashki efektive, komunitete aktive, qytetarë më të sigurt

Aktorët e vijës së parë përdorin guidën për të trajtuar shkaqet e radikalizimit dhe ekstremizmit të dhunshëm Në të njëjtën mënyrë që qeveria qendrore harton politika […]

Menaxhimi i aseteve – Arti i ekuilibrimit të performancës, riskut dhe kostos

Shoqëritë ujësjellës-kanalizime janë përherë e më shumë në presion për të përmirësuar performancën dhe efektivitetin e kostove. Vjetërsia e sistemit ujësjellës-kanalizime e bën gjithnjë e më […]

Udhërrëfyes i ri për forcimin e qeverisjes vendore në Shqipëri

Përditësimi i Planit të Veprimit të Decentralizimit Projekti PLGP po mbështet Ministrinë e Brendshme për të përditësuar dhe zgjeruar Planin e Veprimit të Strategjisë Ndërsektoriale për […]

Qeverisja transparente është një qeverisje e mirë

Mundësimi i angazhimit dhe pjesëmarrjes së qytetarëve në vendimmarrje Ne në Projektin e USAID-it kemi bindjen se transparenca është elementi kryesor për një qeverisje të mirë […]

Përmirësimi i politikave çon në përmirësimin e shërbimeve

Nga Elton Stafa Reforma e financimit të arsimit parashkollor, krijimi i një shoqërie më gjithëpërfshirëse e më të qëndrueshme Arsimimi që në fëmijërinë e hershme është […]

Dialogu dhe konsultimet ndërqeveritare sjellin politika më të mira

Përforcimi i dialogut për reformën në financat e qeverisë vendore Dialogu i hapur dhe gjithëpërfshirës i mbështetur në të dhëna të sakta, të përditësuara dhe të […]

Roli i Kryetarit të Bashkisë në zhvillimin ekonomik

Nga Peter Clavelle Qeveritë (qendrore e vendore) dhe qytetarë në vendet e të gjitha fazave të zhvillimit po kuptojnë rëndësinë parësore të zhvillimit të qëndrueshëm. Ndonëse […]

“Dua t'i njoh USAID-it meritën e të qenit lider në shtyrjen përpara të procesit të autonomisë vendore.”
- Arben Ahmetaj, Ministër i Financave dhe Ekonomisë

"Dua të falenderoj Projektin e USAID-it për ftesën për të marrë pjesë në këtë trajnim edhe pse bashkia jonë nuk është bashki partnere e këtij projekti. Për mua ka shumë rëndësi që më jepet mundësia të mësoj nga kolegët e tjerë për sa i përket formave që përdorin ata për zbatimin e ligjit të ri të taksës së pasurisë."  
Vladimir Mato, Drejtor i Drejtorisë së Taksave - Bashkia Pogradec

“Falenderoj Projektin e USAID-it për mbështetjen që na ka dhënë në përgatitjen e këtyre materialeve të dobishme informative, që do të na shërbejnë si model që mund të përsëritet në vitet e ardhshme. Për këtë qëllim, po planifikojmë fonde në buxhetin e vitit të ardhshëm.”
Olsi Zenaj, Drejtor i Drejtorisë së Taksave në Bashkinë Fier

“Falenderoj USAID/PLGP për kontributin e jashtëzakonshëm në hartimin, konsultimin dhe finalizimin e Ligjit “Për financat e vetëqeverisjes vendore”. Ky ishte procesi më gjithëpërfshirës e më i plotë i ndërmarrë ndonjëherë për hartimin e një ligji në Shqipëri. Është një shembull i qartë që duhet të ndiqet gjithmonë në çdo process hartimi ligjesh.” 
Erjon Luçi, Zv. Ministër i Financave dhe Kryetar i Grupit të Punës për Projektligjin