9 Tetor, 2019

Fuqizimi Ekonomik i Grave

Krijimi i një qasjeje me bazë nga poshtë me mbështetjen e bashkive Në vitin 2019, Projekti i USAID-it nisi të fokusohej në një nga bazat e […]
9 Tetor, 2019

Për bashki efektive, komunitete aktive, qytetarë më të sigurt

Aktorët e vijës së parë përdorin guidën për të trajtuar shkaqet e radikalizimit dhe ekstremizmit të dhunshëm Në të njëjtën mënyrë që qeveria qendrore harton politika […]
9 Tetor, 2019

Menaxhimi i aseteve – Arti i ekuilibrimit të performancës, riskut dhe kostos

Shoqëritë ujësjellës-kanalizime janë përherë e më shumë në presion për të përmirësuar performancën dhe efektivitetin e kostove. Vjetërsia e sistemit ujësjellës-kanalizime e bën gjithnjë e më […]
9 Tetor, 2019

Udhërrëfyes i ri për forcimin e qeverisjes vendore në Shqipëri

Përditësimi i Planit të Veprimit të Decentralizimit Projekti PLGP po mbështet Ministrinë e Brendshme për të përditësuar dhe zgjeruar Planin e Veprimit të Strategjisë Ndërsektoriale për […]
9 Tetor, 2019

Qeverisja transparente është një qeverisje e mirë

Mundësimi i angazhimit dhe pjesëmarrjes së qytetarëve në vendimmarrje Ne në Projektin e USAID-it kemi bindjen se transparenca është elementi kryesor për një qeverisje të mirë […]
9 Tetor, 2019

Përmirësimi i politikave çon në përmirësimin e shërbimeve

Nga Elton Stafa Reforma e financimit të arsimit parashkollor, krijimi i një shoqërie më gjithëpërfshirëse e më të qëndrueshme Arsimimi që në fëmijërinë e hershme është […]
9 Tetor, 2019

Dialogu dhe konsultimet ndërqeveritare sjellin politika më të mira

Përforcimi i dialogut për reformën në financat e qeverisë vendore Dialogu i hapur dhe gjithëpërfshirës i mbështetur në të dhëna të sakta, të përditësuara dhe të […]
9 Tetor, 2019

Roli i Kryetarit të Bashkisë në zhvillimin ekonomik

Nga Peter Clavelle Qeveritë (qendrore e vendore) dhe qytetarë në vendet e të gjitha fazave të zhvillimit po kuptojnë rëndësinë parësore të zhvillimit të qëndrueshëm. Ndonëse […]
9 Tetor, 2019

Nga shpresa në qëllime

Projekti i USAID-it mbështet Shoqërinë Ujësjellës-Kanalizime Sarandë për të hartuar për herë të parë një plan 5-vjeçar biznesi dhe një plan veprimi për përmirësimin e performancës […]