Më poshtë jepen numrat e gazetës së Projektit PLGP deri më sot.

 

Gazeta 1

Gazeta 2

Gazeta 3

Gazeta 4

Gazeta 5

Gazeta 6

Gazeta 7

Gazeta 8

Gazeta 9