Përfshirja e Grave dhe Përmirësimi i Zinxhirit të Vlerës në Shqipëri – Udhëzues për Praktikuesit dhe Grupet e Interesit

Ky udhëzues synon të mbështesë qasjet gjinore për zhvillimin e analizës së zinxhirit të vlerave dhe rrjedhimisht për rritjen ekonomike në Shqipëri. Udhëzuesi shërben si një […]

Monitorimi i zbatimit të planeve të përgjithshme vendore në Shqipëri

Ky raport është hartuar nga Agjencia Kombëtare për Planifikimin e Territorit (AKPT) dhe Projekti i USAID-it për Planifikimin dhe Qeverisjen Vendore (PLGP), i cili u zhvillua […]

Si të bësh biznes në Berat

Berati është një qytet i cili ofron mundësit të shumta për çdo sipërmarrës i cili synon të zhvillojë biznesin e tij. Trashëgimia kulturore e Beratit si […]

Si të bësh biznes në Lushnje

Lushnja është një qytet i cili ofron mundësi të shumta për çdo sipërmarrës i cili synon të zhvillojë biznesin e tij. Duke patur si formë kryesore […]

Si të bësh biznes në Fier

Fieri më shumë se kushdo tjetër e ka të nevojshme që të ketë një guidë e cila të orientojë dhe specifikojë gjithcka të prekshme deri më […]

Gazeta e Projektit, Nr. 12

Projekti i Planifikimit dhe Qeverisjes Vendore nxori së fundmi numrin e 12-të gazetës së tij, ku jepen informacione të përditësuara për veprimtarinë dhe botimet e projektit. […]

Si të bësh biznes në Kuçovë

Guida e Biznesit është një botim i cili i vjen në ndihmë të gjithë të interesuarve që duan të hapin një biznes në Kuçovë, duke ofruar […]

Si të bësh biznes në Elbasan

Guida e Biznesit është një botim i cili i vjen në ndihmë të gjithë të interesuarve që duan të hapin një biznes në Elbasan, duke ofruar […]

Studime dhe hulumtime për financat vendore në Shqipëri

Studime dhe hulumtime për financat vendore në Shqipëri Më poshtë po botojmë disa studime dhe hulumtime të realizuara nga Experti i Financave Vendore i Projektit PLGP, […]

Gazeta Nr. 11 e Projektit të USAID-it

Projekti USAID-it për Planifikimin dhe Qeverisjen Vendore nxori së fundi numrin 11 të gazetës së Projektit. Në këtë numër jepen informacione të përditësuara për aktivitete të […]

Gazeta Nr. 10 e Projektit të USAID-it

Projekti i Planifikimit dhe Qeverisjes Vendore nxori së fundmi numrin 10 të gazetës së tij, ku jepen informacione të përditësuara për veprimtarinë dhe botimet e projektit. […]

Financimi i funksioneve të veta të reja të njësive të qeverisjes vendore

Ky dokument ka si qëllim të shpjegojë sfidat më të mëdha që duhet të trajtohen për të kaluar në financimin e pakushtëzuar të këtyre shërbimeve të […]

Apelimi Tatimor në Nivel Vendor

Ky dokument është përgatitur në fomën e një Udhërrëfyesi orientues dhe ka për qëllim t’u vijë në ndihmë Njësive të Vetëqeverisjes Vendore në hartimin e një Rregulloreje për […]