Status Raporte

Raporte të analizës së situatës

Projekti PLGP ka hartuar raporte të situatës (status raporte) për çështjet e mëposhtme:

  1. Të ardhurat nga burimet e veta
  2. Huamarrja e qeverisjes vendore
  3. Menaxhimi i pronave vendore
  4. Planifikimi i territorit

Qëllimi i këtyre raporteve është të ofrojë një përmbledhje të situatës së të ardhruave të veta nga burimet tatimore, të huamarrjes vendore, të administrimit të pronave vendore si dhe të planifikimit të territorit në Shqipëri - shqetësimet, sfidat dhe hapat që do të ndiqen në të ardhmen e afërt - nga perspektiva e pushtetit qendror dhe atij vendor. Raporti përbëhen nga katër kapituj kryesorë: (i) kreu 1 ofron një vështrim të përgjithshëm të situatës në nivel të qeverisjes vendore në Shqipëri, (ii) kreu 2 ofron një analizë të situatës për secilë çështje në fjalë, (iii) kreu 3 reflekton mbi problemet dhe çështjet e ngritura dhe rendit përfundimet përkatëse,

dhe (iv) kreu 4 artikulon disa rekomandime të politikave që mund të merren parasysh nga Projekti PLGP dhe qeveria shqiptare.

Klikoni mbi secilin prej dokumenteve të mësipëme për të lexuar më shumë.

 

Tuesday the 20th. USAID/PLGP